previous pauseresume next

دومین همایش پرفشاری خون - خرداد ماه سال ۱۳۹۳

دومین همایش ارائه راهکارهای جدید بالینی پیشگیری و درمان بیماران دچار پرفشاری خون در ایران» توسط مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور متخصصین هیئت علمی و غیر هیئت علمی رشته های مختلف در روز جمعه مورخ ۹۳/۳/۹ تشکیل گردید.

هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر پیرامون به روز رسانی گایدلاین ایرانی پرفشاری خون بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

دبیر همایش: دکتر علیرضا خسروی

سخنرانان: دکتر مژگان مرتضوی، دکتر جمشید نجفیان، دکتر جعفر گلشاهی، دکتر منصور سیاوش، دکتر علیرضا خسروی، دکتر فرشته اشتری، دکتر ستار صادقیان و دکتر مسعود پور مقدس

فهرست: