رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش های پژوهشی

1-    شناسايي و ثبت بيماران بستري با تشخيص نارسايي قلب
2-    ايجاد سيستم جامع اطلاع رساني به بيماران و بيمارستانها جهت مديريت صحيح نارسايي قلب 
3-    ايجاد زيرساخت مناسب براي تحقيقات در زمينه نارسايي قلب
4-    بررسی و شناخت عوامل خطرو بيماريهاي قلبي اصلي (كه منجر به نارسايي قلب ميشود) جهت جلوگيري از ايجاد نارسايي قلب در اين بيماران
5-     ارائه نتايج طرح به سازمانهای مربوطه
6-     راه اندازي سايت مركز تحقيقات نارسايي قلب و به روز رساني اطلاعات به صورت هفتگي
7-    راه اندازی کلينيک نارسايي قلب و فراهم كردن فضاي مناسب جهت ارائه خدمات درماني به بيماران نارسايي قلب مرخص شده از بيمارستان جهت پيگيري اين بيماران