رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نارسایی قلب

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس پستی

ایمیل

رزومه

دکتر محمد گرک یراقی

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب

mgy466@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر داوود شفیعی

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب

d.shafie87@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر قاسم یادگارفر

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب

 

-

دکتر اعظم سلیمانی

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

asoleimanii@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر محمد کرمانی القریشی

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

mohammad.kermani@gmail.com

-

دکتر امیرحسین ازهری

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

amirazhari2@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر کیان حشمت

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

Kiyan_heshmat@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مریم حیدرپور

03136201274

خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

heidarpourmaryam110@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

نجمه ربانی پور

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب