رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی و همکاران

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس پستی

ایمیل

رزومه

دکتر داوود شفیعی

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب

d.shafie87@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر زهرا محمودیان

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

mahsamahmoudian69@yahoo.com

CV

دکتر مریم حیدرپور

03136201274

خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

heidarpourmaryam110@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر امیرحسین ازهری

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

amirazhari2@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر اعظم سلیمانی

 

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

asoleimanii@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر کیان حشمت

03132611406

بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

Kiyan_heshmat@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

همکاران (پژوهشگران)

دکتر احسان محمدبیگی

03136115213

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق، مرکز تحقیقات نارسایی قلب

e.mbeigi1996@gmail.com

 

اعظم خانی

03136115175

مشتاق سوم، جنب بیمارستان چمران، پژوهشکده قلب و عروق

khani.azam@gmail.com